(055) 235 10 37

attyka@attyka.eu

Ważne informacje dot. montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Ważne informacje dot. montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Montaż stolarki otworowej jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o długotrwałym, bezproblemowym i przyjemnym użytkowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. Błędnie przeprowadzony montaż prowadzi do uszkodzenia a nawet zniszczenia elementów stolarki. Dlatego wykonanie montażu powinno zostać zlecone doświadczonym ekipom, najlepiej posiadającym autoryzację Producenta. Wówczas będziecie Państwo mieć pewność, że zostanie on zrobiony starannie, rzetelnie i z zachowaniem wszelkich zasad sztuki budowlanej. Dodatkowo zostanie Państwo wydłużony okres gwarancji.

Ogólne warunki montażu

Przed przystąpieniem do wbudowania okien należy sprawdzić, czy elementy okna pasują do otworów i zapewniają luz obwodowy w granicach 10-15 mm na każdą stronę okna. Przy luzach obwodowych mniejszych niż 10 mm może występować wypaczanie ram okien zakleszczających się w ciasnym otworze okiennym. Za duży luz, może być przyczyną niedostatecznie trwałego utwierdzenia okna w murze. Producent zaleca zainstalowanie okna do ościeża metodą kotew montażowych lub śrub dyblowych samogwintujących. Mocowanie kotew montażowych do ościeżnicy należy wykonać przed włożeniem okna w ościeże, po uprzednim zdjęciu skrzydeł z ościeżnicy. Miejsca mocowania oraz ich wzajemny rozstaw pokazane są na rysunku 1. Należy zwrócić uwagę aby punkty mocowania umożliwiały montaż do litych fragmentów ościeży. Przy montażu zestawu okien (np. okno łączone z drzwiami balkonowymi) należy bezwzględnie pamiętać o ich wzajemnym zespoleniu w min. 3 miejscach. Styk połączenia należy uszczelnić za pomocą silikonu lub specjalnej elastycznej gąbki. W celu uniknięcia powstania mostka termicznego środkowe kanały powinny zostać wypełnione specjalnie dociętymi listwami drewnianymi lub materiałem izolacyjnym (np. styropian, wełna mineralna).

Po zamocowaniu kotew montażowych, ościeżnicę bez skrzydeł wstawia się w otwór i unieruchamia za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy wyłącznie na wysokości węzłów czopowych (naroży ościeży). Po ustawieniu ościeżnicy w otworze sprawdzamy jej pion i poziom, mierzymy długość przekątnych oraz sprawdzamy głębokość usytuowania ościeżnicy w stosunku do lica ściany, pamiętając że maksymalne odchyłki mogą wynosić :

a) od pionu i poziomu – 1 mm na 1 m długości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości

b) w długości przekątnych – 3 mm

c) na głębokości – 5 mm

Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione montujemy ościeżnice w otworze. Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w kotwach montażowych. Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych, w przerwie po miedzy ościeżem a ościeżnicą włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegają wygięciu ościeżnicy. Następną czynnością jaką wykonujemy jest złożenie skrzydeł i sprawdzenie poprawności ich działania. Każdorazowo należy sprawdzić poprawność regulacji okuć i w razie potrzeby właściwie je wyregulować. Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna można przystąpić do jego uszczelnienia. Uszczelnianie wykonujemy przy pomocy piany montażowej stosując się dokładnie do zaleceń jej producenta. Polecamy stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym możliwe jest równomierne jej położenie i unikniecie wycieków. Przed przystąpieniem do uszczelniania należy :

a) zdjąć skrzydła okienne
b) usunąć kliny z boków i góry, a dolne wymienić na odpowiednio dobrane podkładki
c) zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem poprzez naklejanie na nią taśmy malarskiej
d) przy dużych gabarytach okien, a w szczególności przy drzwiach balkonowych, założyć rozpory poziome i pionowe, aby nie nastąpiło wygięcie elementów ościeżnicy
e) w celu zapewnienia właściwej przyczepności piany uszczelniającej, ościeże i ościeżnicę zwilżyć wodą.

Po wyschnięciu piany jej nadmiar należy obciąć nożem. Miejsca po obcięciu posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porów. Następnie można przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie uszkodzono powłoki lakierowej. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast naprawić zgodnie z przedstawionym poniżej systemem. Jeżeli budynek ma być tynkowany lub, jeżeli zanieczyszczenia tynkiem maja być usunięte przy użyciu wysoce alkalicznych detergentów, wówczas należy okna i drzwi zabezpieczyć folią lub otaśmować. Należy stosować wyłącznie papierowe taśmy malarskie (żółte) przeznaczone do wykończania i usunąć je niezwłocznie po zakończeniu prac. Długotrwałe pozostawienie taśm na stolarce grozi uszkodzeniem powłoki. W każdym wypadku do oklejania stolarki nie stosować samoprzylepnych taśm plastikowych (brązowych). Wilgotność powietrza powyżej 70% w pomieszczeniu powoduje pęcznienie drewna i może doprowadzić do uszkodzenia stolarki. Z tego względu należy na czas budowy oraz do momentu usunięcia wilgoci budowlanej należny intensywnie wentylować. Powłokę należy czyścić wodą i łagodnym detergentem.


Ważne informacje dot. montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Ważne informacje dot. montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Montaż stolarki otworowej jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o długotrwałym, bezproblemowym i przyjemnym użytkowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. Błędnie przeprowadzony montaż prowadzi do uszkodzenia a nawet zniszczenia elementów stolarki. Dlatego wykonanie montażu powinno zostać zlecone doświadczonym ekipom, najlepiej posiadającym autoryzację Producenta. Wówczas będziecie Państwo mieć pewność, że zostanie on zrobiony starannie, rzetelnie i z zachowaniem wszelkich zasad sztuki budowlanej. Dodatkowo zostanie Państwo wydłużony okres gwarancji.

Ogólne warunki montażu

Przed przystąpieniem do wbudowania okien należy sprawdzić, czy elementy okna pasują do otworów i zapewniają luz obwodowy w granicach 10-15 mm na każdą stronę okna. Przy luzach obwodowych mniejszych niż 10 mm może występować wypaczanie ram okien zakleszczających się w ciasnym otworze okiennym. Za duży luz, może być przyczyną niedostatecznie trwałego utwierdzenia okna w murze. Producent zaleca zainstalowanie okna do ościeża metodą kotew montażowych lub śrub dyblowych samogwintujących. Mocowanie kotew montażowych do ościeżnicy należy wykonać przed włożeniem okna w ościeże, po uprzednim zdjęciu skrzydeł z ościeżnicy. Miejsca mocowania oraz ich wzajemny rozstaw pokazane są na rysunku 1. Należy zwrócić uwagę aby punkty mocowania umożliwiały montaż do litych fragmentów ościeży. Przy montażu zestawu okien (np. okno łączone z drzwiami balkonowymi) należy bezwzględnie pamiętać o ich wzajemnym zespoleniu w min. 3 miejscach. Styk połączenia należy uszczelnić za pomocą silikonu lub specjalnej elastycznej gąbki. W celu uniknięcia powstania mostka termicznego środkowe kanały powinny zostać wypełnione specjalnie dociętymi listwami drewnianymi lub materiałem izolacyjnym (np. styropian, wełna mineralna).

Po zamocowaniu kotew montażowych, ościeżnicę bez skrzydeł wstawia się w otwór i unieruchamia za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy wyłącznie na wysokości węzłów czopowych (naroży ościeży). Po ustawieniu ościeżnicy w otworze sprawdzamy jej pion i poziom, mierzymy długość przekątnych oraz sprawdzamy głębokość usytuowania ościeżnicy w stosunku do lica ściany, pamiętając że maksymalne odchyłki mogą wynosić :

a) od pionu i poziomu – 1 mm na 1 m długości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości

b) w długości przekątnych – 3 mm

c) na głębokości – 5 mm

Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione montujemy ościeżnice w otworze. Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w kotwach montażowych. Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych, w przerwie po miedzy ościeżem a ościeżnicą włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegają wygięciu ościeżnicy. Następną czynnością jaką wykonujemy jest złożenie skrzydeł i sprawdzenie poprawności ich działania. Każdorazowo należy sprawdzić poprawność regulacji okuć i w razie potrzeby właściwie je wyregulować. Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna można przystąpić do jego uszczelnienia. Uszczelnianie wykonujemy przy pomocy piany montażowej stosując się dokładnie do zaleceń jej producenta. Polecamy stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym możliwe jest równomierne jej położenie i unikniecie wycieków. Przed przystąpieniem do uszczelniania należy :

a) zdjąć skrzydła okienne
b) usunąć kliny z boków i góry, a dolne wymienić na odpowiednio dobrane podkładki
c) zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem poprzez naklejanie na nią taśmy malarskiej
d) przy dużych gabarytach okien, a w szczególności przy drzwiach balkonowych, założyć rozpory poziome i pionowe, aby nie nastąpiło wygięcie elementów ościeżnicy
e) w celu zapewnienia właściwej przyczepności piany uszczelniającej, ościeże i ościeżnicę zwilżyć wodą.

Po wyschnięciu piany jej nadmiar należy obciąć nożem. Miejsca po obcięciu posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porów. Następnie można przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie uszkodzono powłoki lakierowej. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast naprawić zgodnie z przedstawionym poniżej systemem. Jeżeli budynek ma być tynkowany lub, jeżeli zanieczyszczenia tynkiem maja być usunięte przy użyciu wysoce alkalicznych detergentów, wówczas należy okna i drzwi zabezpieczyć folią lub otaśmować. Należy stosować wyłącznie papierowe taśmy malarskie (żółte) przeznaczone do wykończania i usunąć je niezwłocznie po zakończeniu prac. Długotrwałe pozostawienie taśm na stolarce grozi uszkodzeniem powłoki. W każdym wypadku do oklejania stolarki nie stosować samoprzylepnych taśm plastikowych (brązowych). Wilgotność powietrza powyżej 70% w pomieszczeniu powoduje pęcznienie drewna i może doprowadzić do uszkodzenia stolarki. Z tego względu należy na czas budowy oraz do momentu usunięcia wilgoci budowlanej należny intensywnie wentylować. Powłokę należy czyścić wodą i łagodnym detergentem.


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone