(055) 235 10 37

attyka@attyka.eu

Instrukcja układania bruków klinkierowych

KROK 1 – Przygotowanie warstwy gruboziarnistej.

Materiały i narzędzia : równiarka, zagęszczarka, łopata.

Z podłoża usypanego z pozbawionej warstwy próchnicznej ziemi powstaje warstwa wyrównawcza, która po zagęszczeniu będzie stanowić pierwszą warstwę podbudowy.

KROK 2 – Przygotowanie warstwy nośnej.

Materiały i narzędzia : kruszywo o grubości ziaren 2-32 mm, łopata, zagęszczarka, poziomica, łata, metrówka, sznurki.

Zadaniem warstwy nośnej jest rozłożenie ciężaru nawierzchni klinkierowej w ten sposób, żeby został on przyjęty przez warstwy leżące niżej oraz przez podłoże. Poza tym warstwa ta musi przepuszczać wodę wnikającą przez szczeliny między kostkami bruku i odprowadzić ją do głębszych partii gruntu. Warstwę nośną usypuje się z mieszanki kruszyw o frakcji 2-32 mm i ubija warstwowo z uwzględnianiem spadku ok 1,5-2%. Powstała w ten sposób warstwa ma grubość min. 10 cm.

1. Usypanie pierwszej części warstwy nośnej (k-2, f-1)

2. Odmierzenie pochylenia za pomocą poziomicy i łaty (k-2, f-2)

3. Zaznaczenie spadku za pomocą sznurków (k-2, f-3)

4. Ubijanie poszczególnych warstw mieszanki mineralnej przy pomocy zagęszczarki (k-2, f-4)

5. Rozmieszczenie dalszych części warstwy nośnej zgodnie znachyleniem zaznaczonym za pomocą sznurka (k-2, f-5)

6.Ostateczne ubijanie warstwy nośnej z uwzględnieniem spadku 1,5-2,0% (k-2, f-6)

KROK 3 – Przygotowanie obramowania bocznego.

Materiały i narzędzia : zaprawa, bruk klinkierowy, łata, kielnia, szpachlówka, ubijarka wibrująca, poziomica.

Zadaniem obramowania bocznego jest zapobieganie przesuwania się bruku klinkierowego podczas jego układania i użytkowania. Kostki brukowe tworzące krawędź układamy na zaprawę cementową i umacniamy je od zewnątrz warstwą zaprawy. Aby podczas brukowania uniknąć konieczności częstego przycinania klinkieru, należy ustalić odległość między krawędzią a np. ścianą domu, układając rząd klinkieru z 3-5 mm odstępem miedzy kostkami. Wysokość, na jaką wystaje ponad warstwę nośną, wliczamy dodając do grubości kruszywa (ok. 4-5 cm) wybraną grubość klinkieru. Zaprawę wokół krawężnika należy odpowiednio wyprofilować, nadając jej spadek.

1. Układanie klinkieru w celu ustalenia odstępu miedzy krawędzią a ścianą domu (k-3, f-1)

2. Wysypywanie podsypki pod obramowanie bruku od strony budynku (k-3, f-2)

3. Układanie obramowania od strony budynku w postaci kostek granitowych (k-3, f-3)

4. Układanie obramowania bocznego w postaci kostek granitowych (k-3, f-4)

5. Umieszczenie prowadnic ułatwiających układanie równej powierzchni (płaszczyzny) do ułożenia bruku (k-3, f-5)

KROK 4 – Przygotowanie podsypki.

Materiały i narzędzia : kruszywo o grubości ziaren 2-5 mm, prowadnica, sznurki, metrówka, łopata, gładzice, ubijarka wibrująca.

W obrębie zamkniętego obramowania bocznego umieszczamy podsypkę (kruszywo o grubości ziaren 2-5 mm). Ilość potrzebnego materiału można obliczyć, zakładając, że grubość tej warstwy po ubiciu nie powinna przekraczać 4-5 cm. Powierzchnia podsypki zostaje dokładnie wygładzona między prowadnicami. Jako szablon służą rury, które układamy w taki sposób, że ich spadek od domu do krawędzi, ewentualnie do ogrodu, wynosi ok. 1,5-2%. Równocześnie należy zwrócić uwagę na to, by warstwa podsypki umieszczona była na tyle głęboko, żeby ułożony na niej klinkier wystawał nieznacznie nad obramowanie. W ten sposób w trakcie opadów woda może swobodnie spływać do ogrodu. Na koniec podsypkę należy ubić.

1. Naniesienie drobnego kruszywa - grubość ziaren : 2-5 mm(k-4, f-1)

2. Równomierne rozłożenie podsypki (k-4, f-2)

3. Wyrównanie podsypki między dwoma prowadnicami (k-4, f-3)

4. Usuniecie prowadnic po wyrównaniu podsypki (k-4, f-4)

5. Wypełnienie podsypki po usunięciu prowadnic (k-4, f-5)

6. Ubicie podsypki (k-4, f-6)

KROK 5 - Układanie bruku klinkierowego. Materiały i narzędzia: bruk klinkierowy, kruszywo o grubości ziaren 2-5 mm, sznurki, łata,szlifierka z przecinarką lub piła diamentowa, miotła, wąż gumowy, ubijarka wibrująca z nakładką gumową.

Bruk klinkierowy powinno się układać mieszając go z kilku palet, aby otrzymać naturalną grę kolorów. Należy rozpocząć przy umocnionym obrzeżu (krawędź boczna, mury, schody) i wyłożyć najpierw kilka rzędów lub małą powierzchnię według obranego wzoru. W ten sposób powstanie moduł, który za pomocą sznurów zostanie przeniesiony na całą powierzchnię, którą chcemy wybrukować. Dzięki sznurom łatwiej jest wyznaczyć przebieg spoin w dalszej części brukowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie jednakowej szerokości szczelin, przynajmniej 3-5 mm. Żeby uniknąć przesuwania się klinkieru podczas pracy, zaleca się

wypełnianie szczelin gruboziarnistym piaskiem już podczas układania kostek. Mniejsze kawałki należy przyciąć za pomocą tarczy do cięcia kamienia lub piły diamentowej. Przed ubiciem gotowej powierzchni zagęszczarką z gumową lub neoprenową płytą ochronną należy spoiny zaszlamować płukanym piaskiem lub kruszywem o tej samej frakcji na której bruk był układany.

1. Wyprofilowana płaszczyzna do ułożenia bruku (k-5, f-1)

2. Układanie pierwszego rzędu klinkieru (k-5, f-2)

3. Układanie kolejnych rzędów klinkieru (k-5, f-3)

4. Ułożona posadzka klinkierowa z brakującymi połówkami kostek (k-5, f-4)

5. Przycinanie pasujących kawałków za pomocą przecinarki lub piły diamentowej (k-5, f-5)

6. Wypełnianie szczelin odpowiednio przyciętymi kostkami (k-5, f-6)

7. Wmiatanie kruszywa w otwarte szczeliny (k-5, f-7)

8. Zaszlamowanie szczelin piaskiem za pomocą węża z wodą i szczotki (k-5, f-8)

9. Ubicie wybrukowanej powierzchni za pomocą zagęszczarki z gumową płytą, w kierunku od krawędzi do środka (k-5, f-9)

10. Gotowa i wymyta nawierzchnia (k-5, f-10)
Instrukcja układania bruków klinkierowych

KROK 1 – Przygotowanie warstwy gruboziarnistej.

Materiały i narzędzia : równiarka, zagęszczarka, łopata.

Z podłoża usypanego z pozbawionej warstwy próchnicznej ziemi powstaje warstwa wyrównawcza, która po zagęszczeniu będzie stanowić pierwszą warstwę podbudowy.

KROK 2 – Przygotowanie warstwy nośnej.

Materiały i narzędzia : kruszywo o grubości ziaren 2-32 mm, łopata, zagęszczarka, poziomica, łata, metrówka, sznurki.

Zadaniem warstwy nośnej jest rozłożenie ciężaru nawierzchni klinkierowej w ten sposób, żeby został on przyjęty przez warstwy leżące niżej oraz przez podłoże. Poza tym warstwa ta musi przepuszczać wodę wnikającą przez szczeliny między kostkami bruku i odprowadzić ją do głębszych partii gruntu. Warstwę nośną usypuje się z mieszanki kruszyw o frakcji 2-32 mm i ubija warstwowo z uwzględnianiem spadku ok 1,5-2%. Powstała w ten sposób warstwa ma grubość min. 10 cm.

1. Usypanie pierwszej części warstwy nośnej (k-2, f-1)

2. Odmierzenie pochylenia za pomocą poziomicy i łaty (k-2, f-2)

3. Zaznaczenie spadku za pomocą sznurków (k-2, f-3)

4. Ubijanie poszczególnych warstw mieszanki mineralnej przy pomocy zagęszczarki (k-2, f-4)

5. Rozmieszczenie dalszych części warstwy nośnej zgodnie znachyleniem zaznaczonym za pomocą sznurka (k-2, f-5)

6.Ostateczne ubijanie warstwy nośnej z uwzględnieniem spadku 1,5-2,0% (k-2, f-6)

KROK 3 – Przygotowanie obramowania bocznego.

Materiały i narzędzia : zaprawa, bruk klinkierowy, łata, kielnia, szpachlówka, ubijarka wibrująca, poziomica.

Zadaniem obramowania bocznego jest zapobieganie przesuwania się bruku klinkierowego podczas jego układania i użytkowania. Kostki brukowe tworzące krawędź układamy na zaprawę cementową i umacniamy je od zewnątrz warstwą zaprawy. Aby podczas brukowania uniknąć konieczności częstego przycinania klinkieru, należy ustalić odległość między krawędzią a np. ścianą domu, układając rząd klinkieru z 3-5 mm odstępem miedzy kostkami. Wysokość, na jaką wystaje ponad warstwę nośną, wliczamy dodając do grubości kruszywa (ok. 4-5 cm) wybraną grubość klinkieru. Zaprawę wokół krawężnika należy odpowiednio wyprofilować, nadając jej spadek.

1. Układanie klinkieru w celu ustalenia odstępu miedzy krawędzią a ścianą domu (k-3, f-1)

2. Wysypywanie podsypki pod obramowanie bruku od strony budynku (k-3, f-2)

3. Układanie obramowania od strony budynku w postaci kostek granitowych (k-3, f-3)

4. Układanie obramowania bocznego w postaci kostek granitowych (k-3, f-4)

5. Umieszczenie prowadnic ułatwiających układanie równej powierzchni (płaszczyzny) do ułożenia bruku (k-3, f-5)

KROK 4 – Przygotowanie podsypki.

Materiały i narzędzia : kruszywo o grubości ziaren 2-5 mm, prowadnica, sznurki, metrówka, łopata, gładzice, ubijarka wibrująca.

W obrębie zamkniętego obramowania bocznego umieszczamy podsypkę (kruszywo o grubości ziaren 2-5 mm). Ilość potrzebnego materiału można obliczyć, zakładając, że grubość tej warstwy po ubiciu nie powinna przekraczać 4-5 cm. Powierzchnia podsypki zostaje dokładnie wygładzona między prowadnicami. Jako szablon służą rury, które układamy w taki sposób, że ich spadek od domu do krawędzi, ewentualnie do ogrodu, wynosi ok. 1,5-2%. Równocześnie należy zwrócić uwagę na to, by warstwa podsypki umieszczona była na tyle głęboko, żeby ułożony na niej klinkier wystawał nieznacznie nad obramowanie. W ten sposób w trakcie opadów woda może swobodnie spływać do ogrodu. Na koniec podsypkę należy ubić.

1. Naniesienie drobnego kruszywa - grubość ziaren : 2-5 mm(k-4, f-1)

2. Równomierne rozłożenie podsypki (k-4, f-2)

3. Wyrównanie podsypki między dwoma prowadnicami (k-4, f-3)

4. Usuniecie prowadnic po wyrównaniu podsypki (k-4, f-4)

5. Wypełnienie podsypki po usunięciu prowadnic (k-4, f-5)

6. Ubicie podsypki (k-4, f-6)

KROK 5 - Układanie bruku klinkierowego. Materiały i narzędzia: bruk klinkierowy, kruszywo o grubości ziaren 2-5 mm, sznurki, łata,szlifierka z przecinarką lub piła diamentowa, miotła, wąż gumowy, ubijarka wibrująca z nakładką gumową.

Bruk klinkierowy powinno się układać mieszając go z kilku palet, aby otrzymać naturalną grę kolorów. Należy rozpocząć przy umocnionym obrzeżu (krawędź boczna, mury, schody) i wyłożyć najpierw kilka rzędów lub małą powierzchnię według obranego wzoru. W ten sposób powstanie moduł, który za pomocą sznurów zostanie przeniesiony na całą powierzchnię, którą chcemy wybrukować. Dzięki sznurom łatwiej jest wyznaczyć przebieg spoin w dalszej części brukowania. Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie jednakowej szerokości szczelin, przynajmniej 3-5 mm. Żeby uniknąć przesuwania się klinkieru podczas pracy, zaleca się

wypełnianie szczelin gruboziarnistym piaskiem już podczas układania kostek. Mniejsze kawałki należy przyciąć za pomocą tarczy do cięcia kamienia lub piły diamentowej. Przed ubiciem gotowej powierzchni zagęszczarką z gumową lub neoprenową płytą ochronną należy spoiny zaszlamować płukanym piaskiem lub kruszywem o tej samej frakcji na której bruk był układany.

1. Wyprofilowana płaszczyzna do ułożenia bruku (k-5, f-1)

2. Układanie pierwszego rzędu klinkieru (k-5, f-2)

3. Układanie kolejnych rzędów klinkieru (k-5, f-3)

4. Ułożona posadzka klinkierowa z brakującymi połówkami kostek (k-5, f-4)

5. Przycinanie pasujących kawałków za pomocą przecinarki lub piły diamentowej (k-5, f-5)

6. Wypełnianie szczelin odpowiednio przyciętymi kostkami (k-5, f-6)

7. Wmiatanie kruszywa w otwarte szczeliny (k-5, f-7)

8. Zaszlamowanie szczelin piaskiem za pomocą węża z wodą i szczotki (k-5, f-8)

9. Ubicie wybrukowanej powierzchni za pomocą zagęszczarki z gumową płytą, w kierunku od krawędzi do środka (k-5, f-9)

10. Gotowa i wymyta nawierzchnia (k-5, f-10)

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone